Pedagogický princíp a vlastné ciele školy

Pedagogický princíp  a vlastné ciele školy


L - ľudskosť

I - informácie

P - priateľstvo

K - komunikácia

A - aktivita

     Naším princípom je ľudskosť, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, rasu. Vytvárame podmienky na pokojné a bezstresové vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímame a realizujeme účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania. Prakticky vymedzujeme opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.

     Naša škola je modernou školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať najnovšie informácie a vedomosti prostredníctvom moderných informačno–komunikačných technológií. Pripravujeme žiakov na život v treťom tisícročí. Zároveň je naším cieľom skvalitňovať výchovu i vzdelávanie profesijným rastom každého učiteľa.

     Cieľom školy je tiež podporovať žiakov v aktivitách, ktoré ich učia žiť v harmónii, atmosfére priateľstva, spolupráce, vytvárať komunitu bez násilia a diskriminácie. Kráčame cestou efektívnej spolupráce školy s rodičmi, mimovládnymi organizáciami a miestnou komunitou.

      Snažíme sa zabezpečiť žiakom kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov a vychovať z nich plnohodnotných Euroobčanov, ktorým nerobí problém komunikácia vo vlastnom i cudzom jazyku.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na aktívny život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a efektívne riešiť problémy. Podporujeme zdravý životný štýl našich detí zvyšovaním podielu pohybových aktivít a upevňovaním zdraviu prospešných návykov.

 Stupeň vzdelania

     Naša škola poskytuje žiakom primárne vzdelanie – ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2.

      Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže žiak našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.


New layer...