Zameranie školy

    Zameranie našej školy vychádza z jej silných stránok a z nárokov, ktoré spoločnosť kladie na našich absolventov.

         Okrem poskytnutia kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom naši žiaci získajú:

  • komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku,
  • kompetenciu získať, kriticky spracovať a použiť informácie prostredníctvom IKT
  • a zároveň sa stávajú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

 

Rozšírením povinných a posilnením voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme  vytvorili dve školské zamerania:

 

A. posilnenie vzdelávacej oblasti JAZYK A KOMUNIKÁCIA – cudzie jazyky

ISCED 1:

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

ISCED 2:

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

B. posilnenie vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI –   matematika, informatika

ISCED 2:

5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

 

   Nové predmety Školského vzdelávacieho programu v našej škole:

 

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Anglický jazyk hravo(1.A,1.B, 2.A, 2.B)

Kamarátka rozprávka( 4.A, 4.B),

Po stopách regiónu (4.A, 4.B)

ISCED 2 Nižšie sekundárne vzdelávanie

Dejepis hrou(5.A),

Tvorivá informatika(5.6.,7.roč.),

Svet v číslach(5.,6. roč.),

Pátrame po minulosti(6.A),

Čitateľská gramotnosť(6.,7. roč.),

Putovanie dejinami Slovenska(7.A)

Sprievodca médiami (8.A, 8.B)

Tvorba projektov (9.A, 9..B)

Základy finančnej granotnosti (5.A,5.B)

Finančná gramotnosť (9.A, 9.B)