Testovanie 9 - 2016

testovanie logoV stredu 6.4.2016 čaká našich deviatakovTestovanie 9 - 2016.

Už si mohli dvakrát vyskúšať svoje vedomosti pri Kompare 8 a Kompare 9. Tento raz však už ide o viac. Úspech pri Testovaní 9 môže byť rozhodujúci pri prijímaní na stredné školy.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Testované predmety:SJL a MAT

Povolené pomôcky:kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

Zakázané pomôcky:mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Náhradný termín testovania:19.4.2016 v krajských mestách - zúčastniť sa ho môžu iba žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

Harmonogram Testovania 9-2016:

8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

8.10 – 8.15 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.15 – 9.15 h: administrácia testu MAT

9.15 – 9.20 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

9.20 – 9.40 h:prestávka(rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

9.40 - 9.50 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

9.50 – 9.55 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

9.55 – 10.55 h:administrácia testu SJL

10.55 – 11.00 h: zozbieranie OH a testov

Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)

 

OTVORENÉ HODINY - Obchodná akadémia, Považská Bystrica

vychovneObchodná akadémia Považská Bystrica

pozýva na OTVORENÉ HODINY,

ktorý sa uskutoční 7.4. a 8.4.2016 od 7:45 do 12:05.

 

Rozpis vyučovania:
1. hodina: 7:45-8:30
2. hodina: 8:35-9:20
3. hodina: 9:35-10:20
4. hodina: 10:30-11:15
5. hodina: 11:20-12:05

Duálne vzdelávanie

Zoznam stredných odborných škôl, ktoré sú v školskom roku 2015/2016 zapojené do systému duálneho vzdelávania podľa jednotlivých študijných a učebných odborov

1) Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina;
- 2487 H 01 – autoopravár mechanik – 4 žiaci,

Čítať ďalej: Duálne vzdelávanie

Prihlášky na stredné školy

Prihlášky na strednú

Deviataci   POZOR!

Blíži sa čas vypisovania prihlášok na stredné školy.  Triedni učitelia Vám rozdajú návratky, ktoré  prinesiete  vyplnené do konca marca. Podľa týchto návratiek  budú vyplnené Vaše prihlášky a na začiatku apríla ich dostanete domov. Každý žiak si môže podať dve prihlášky. Prihlášky podpíše Váš zákonný zástupca, Vy a dáte ich potvrdiť u  lekára.  Potom ich  prinesiete naspäť do školy  najneskôr  10 apríla.

Proforient v 8. ročníku

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bytči organizujeme pre žiakov ôsmeho ročníka diagnostiku a následne poradenstvo pri voľbe povolania. Súčasťou poradenstva sú psychodiagnostické testy a pohovor so psychologičkou, s cieľom identifikovať profil individuálnych schopností dieťaťa, jeho predpoklady a zručnosti pre určitú profesijnú oblasť, na základe toho mu v individuálnom pohovore a prípadnej konzultácii s rodičom doporučiť voľbu vhodnej oblasti štúdia, príp. okruhov profesií. V prípade súhlasu rodiča s diagnostikou, prosíme podpísať informovaný súhlas a odovzdať tr.učiteľke.

Podávanie prihlášok - TALENTOVÉ KOLO

Prihlášky na strednúDeviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole. Dostanete návratku, vypíšte ju a prineste do školy. Podľa nej bude vypísaná prihláška, ktorú dostanete domov.

Prihlášku:   1. podpíše žiak

                     2. podpíše rodič

                     3. potvrdí lekár.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2016.

Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.