Deň otvorených dverí - Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

vychovneSrdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa   22.11. 2016 od 8:00 do 15:00 hod v Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi v Čadci.

Testovanie 5 - 2016

testovanie 5

V stredu 23.11.2016 čaká našich piatakov Testovanie 5 - 2016.

Čo je pri testoch povolené, čo je zakázané a časový harmonogram nájdete v pokračovaní tohto článku...

Testované predmety:SJL a MAT

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero

Zakázané pomôcky:kalkulačky, rysovacie pomôcky, mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Harmonogram Testovania 5-2016:

8.00 - 8.10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH MAT

8.10 – 8.20 h:  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h: administrácia testu MAT

9.20 – 9.25 h: zozbieranie OH a testov (žiaci so ZZ majú predĺžený čas)

9.25 – 9.45 h:prestávka(rozbalenie, narátanie a kontrola testov SJL administrátormi)

9.45 - 9.55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH SJL

9.55 – 10.05 h: rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05 h:administrácia testu SJL

11.05 – 11.10 h: zozbieranie OH a testov

Všetkým piatakom prajeme veľa šťastia :-)

Informačné rodičovské združenie

vychovnePozývame rodičov našich deviatakov na informačné rodičovské združenie dňa 28. novembra 2016 (pondelok) o 15.hod. v 9.A triede.

Rodičia budú oboznámení s dôležitými termínmi (Testovanie 9, podávanie prihlášok na stredné školy, prijímacie skúšky), so spôsobom hľadania informácií o stredných školách na internete a zástupcovia zo stredných škôl predstavia svoje školy, odbory, spôsob prijímania deviatakov a odpovedia na otázky rodičov.

Po skončení prezentácií bude nasledovať triedne rodičovské združenie.

Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu

vychovne

Dňa 15. novembra 2016  sa so žiakmi deviatych ročníkov zúčastníme prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl – Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.

Každoročná prezentácia je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce. Podujatie sa uskutoční v priestoroch hotela Slovakia v Žiline.

Žiaci a učitelia stredných škôl informujú žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia, záujmovej činnosti, projektovej činnosti, možnostiach vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a uplatnení absolventov na trhu práce. Záujemcovia si môžu pozrieť informačné materiály a letáky, videá prezentácií škôl, fotogalériu, videá o študentskom živote, praktické ukážky práce s drevom, kovom, strojmi. Žiaci sa môžu zapojiť i do praktických úloh, za ktoré môžu získať body navyše k prijímacím skúškam, môžu si nechať zmerať tlak, či tuk v tele, alebo sa nechať nalíčiť, či učesať.

Veríme, že mnohí žiaci nájdu odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.