Prihlášky - talentové kolo

vychovne

Deviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole. Dostanete návratku, vypíšte ju a prineste do školy. Podľa nej bude vypísaná prihláška, ktorú dostanete domov.

Prihlášku:   1. podpíše žiak

                     2. podpíše rodič

                     3. potvrdí lekár.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2017.

Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.

Psychodiagnostika a poradenstvo v oblasti profiorientácie a poradenstva pri voľbe povolania

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bytči organizujeme pre žiakov ôsmeho ročníka aktivity, diagnostiku  a následne poradenstvo pri voľbe povolania. Súčasťou poradenstva sú psychodiagnostické testy a pohovor so psychologičkou, s cieľom identifikovať profil individuálnych schopností dieťaťa, jeho predpoklady a zručnosti pre určitú profesijnú oblasť,  na základe toho mu v individuálnom pohovore a prípadnej konzultácii s rodičom doporučiť voľbu vhodnej oblasti štúdia, príp. okruhov profesií. V prípade súhlasu rodiča s diagnostikou, prosíme podpísať informovaný súhlas a odovzdať tr.učiteľke.