Deň otvorených dverí - Dopravná akadémia

vychovneDopravná  akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina

pozýva výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium na Dopravnej akadémii na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 14. októbra 2014. Navštíviť nás môžete v čase od 10.00 do 15.00 hod..

Program

1.  Otvorenie, prezentácia

2.  Kritériá  prijímacieho konania pre študijné a učebné odbory v školskom roku 2015/2016

3. Informácie o profile absolventa Dopravnej akadémie v Žiline

4. Rozhovory  so študentmi jednotlivých odborov

5. Prehliadka školy, odborných učební, telocvične  a internátu

6. Prehliadka Strediska odbornej praxe, Košická 2, Žilina

7. Kultúrny program

8. Praktické ukážky výcviku Autoškoly DA