Informácie o možnosti štúdia

vychovneInformácie o možnosti štúdia na Gymnáziu v Bytči v škol. roku 2012/2013:

pokračovanie článku nižšie...

Štvorročné štúdium

 • V školskom roku 2012/2013 otvárame dve triedy s celkovým počtom 52 žiakov.
 • Vyučovanie sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý sa nachádza na našom webovom sídle v  sekcii Vzdelávací program.
 • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky jazyk a ruský jazyk – príp. podľa dostatočného počtu záujemcov aj iný cudzí jazyk).
 • Prihlášky na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 10. apríla 2012.
 • Všetci žiaci deviateho ročníka budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe bodového hodnotenia prospechu v základnej škole, Testovania 9 – 2012 a úspešnosti v rôznych súťažiach a olympiádach. Podrobné kritériá na prijímanie žiakov deviatych ročníkov pre školský rok 2012/2013, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium, budú zverejnené do 31.marca 2012 na vchodových dverách školy a na webovom sídle školy – gymbytca.edupage.sk, v sekcii prijímacie skúšky.

Osemročné štúdium

 • V školskom roku 2012/2013 otvárame jednu triedu s  počtom 24 žiakov.
 • Uchádzači o štúdium sú žiaci piateho ročníka základnej školy.
 • Vyučovanie sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý sa nachádza našom webovom sídle v  sekcii Vzdelávací program.
 • Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky.
 • Prihlášky na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 10. apríla 2012.
 • V prípade, že sa na štúdium v školskom roku 2012/2013 prihlási menej žiakov ako 24, prípadne rovných 24, budú všetci títo uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí limit 24, absolvujú všetci uchádzači o štúdium prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky dňa 14.mája 2012.
 • Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium, budú zverejnené do 31.marca 2012 na vchodových dverách školy a na webovom sídle školy. 
 • Od 23. februára 2012 do 10. mája 2012 sa budú v našej škole realizovať bezplatné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre žiakov 5. ročníka základnej školy.

Z účasti na kurzoch nebudú vyplývať žiadne výhody pri prijímacom konaní do prímy na osemročné štúdium, môžu však pomôcť záujemcom adaptovať sa na prostredie školy a precvičiť si učivo v súlade s požiadavkami na prijímacie skúšky.