Oslava ľubozvučnej slovenčiny

HKV priestoroch CVČ v Bytči sa opäť ozýval umelecký prednes žiakov. Detský prednes je jednou z najkrajších foriem odovzdávania literárnych hodnôt. Práve jeho ušľachtilým cieľom je prehlbovanie literárneho poznania detí. Meno P.O. Hviezdoslava vyslovujeme s úctou, pretože zanechal pre nás literárne dielo nesmiernej hodnoty. Aj v tomto školskom roku sa naše deti zúčastnili podujatia, ktoré bolo stretnutím tých, ktorých spája záujem o recitovanie a majú radi umelecké slovo. V okresnom kole svoj recitačný talent prezentovali a našu školu úspešne reprezentovali Terezka Sedliaková,  Matiasko Gališ, Paťka Pribilová, Aďka Frniaková - 2. miesto v 2. kategórii, Viktorka Medvecká - 2. miesto a Danka Hrtánková - 1. miesto v 3. kategórii. Blahoželáme a ďakujeme deťom za krásnu reprezentáciu  školy. Na Danku budeme myslieť v krajskom kole súťaže.