Projekt Živá voda realizovaný na ZŠ Bytča, Ul.mieru

norske fondy

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Ulica mieru 1235, Bytča realizovala v časovom rozpätí jún 2014 až apríl 2015 v rámci programovej oblasti „Prispôsobenie sa zmene klímy – ochrana pred povodňami a suchom“ projekt „Živá voda“. Projekt bol financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR v celkovej výške 39 580 €.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, cieľovými skupinami – žiaci ZŠ Bytča, Ulica mieru, ich rodičia a široká verejnosť.

V rámci realizácie projektu boli vybudované nasledovné opatrenia:

  • Opatrenie 1.1: dažďové záhrady
  • Opatrenie 1.2: zelené strechy
  • Opatrenie 1.3: výsadba zelene
  • Opatrenie 1.4: vybudovanie trativodov
  • Opatrenie 1.5: výstavba suchého potoka

Medzi hlavné aktivity projektu možno zaradiť:

  • Vytvorenie materiálov na vyučovanie
  • Začlenenie témy súvisiacej s prevenciou povodní a sucha do jednotlivých predmetov: prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia, fyzika a chémia
  • Vypracovanie osnov
  • Uskutočnenie opatrení na školskom dvore
  • Informovanie verejnosti – Deň otvorených dverí, konferencia, workshop

Viac informácií a fotogalérie z jednotlivých aktivít je možné nájsť na stránke projektu http://voda.zsmieru.sk