Informácia o zadávaní zákaziek na nákup tovarov, služieb a prác

Por. č. Deň 
zverejnenia
Predmet 
zákazky
Cena bez DPH 
Termín zadávania zákazky 
(zmluvného vzťahu)
1. 5.12.2013 obstaranie projektorov do učební spolu s inštaláciou  7 024,74 10.12.2013
 2. 16.12.2013  obstaranie PC + MS WINDOWS 7  3972,20  19.12.2013
 3 4.6.2014  obstaranie NB  1 549  6.6.2014
 4  16.6.2014  obstaranie interaktívnych dataprojektorov 8 687,76 18.6.2.014
5 26.8. 2014  výroba nábytku 1 252  8.9.2014
 6 27.10.2014  vybudovanie oporného múru pri schodišti 2 450 10.12.2014.
 7 28.10.2014  oprava bleskozvodov  2 700 28.10.2014
8 21.11.2014  oprava chodníka  1 550 1.12.2014
9  15.12.2014  obstaranie katedier 4 179  15.12.2014
 10  15.12.2014  obstaranie tabletov 2 140  15.12.2014
11  16.12.2014  obstaranie notebookov  2 5527,84  16.12.2014
12  16.12.2014  obstaranie výp techniky, kancelárskeho nábytku  1 340 16.12.2.014
 13  17.6.2015  maľovanie tried a chodieb 15 755 17.6.2015
 14  17.6.2015  oprava elektroinštalácie  34 900 17.6.2015